Українська мова (Учитель Маричева М.В.)

27/05/2020

Тема: Повторення й узагальнення знань з синтаксису й пунктуації

Задачі: узагальнити й систематизувати вивчене з вищезазначених розділів граматики

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Переглянути теоретичний матеріал підручника параграфів 1-3.Виконати тести вправи 447(усно)

Термін виконання:

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

25/05/2020

Тема: Повторення й узагальнення знань з орфографії

Задачі: узагальнити й систематизувати вивчене з вищезазначеного розділу граматики

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Повторити граматичний матеріал за сторінками 251-257 підручника. Виконати вправу 467 (1) підручника (усно).

Термін виконання: 25.05.2020 -27.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

20/05/2020

Тема: Контрольна робота з мовної теми «Узагальнення і систематизація вивченого в 5-9 класах»

Задачі: перевірити рівень сформованості вмінь систематизовувати здобуті знання й критично їх осмислювати

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Текст КР з’явиться на сайті в зазначений час

Скачать (DOCX, 13KB)

Контрольну роботу оформлювати таким чином: дата,тема,завдання за порядком(зміст завдань не позначати). Зберігати нумерацію.

Термін виконання: 20.05.2020 ( з 12:00 до 13:00)

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

18/05/2020

Тема: НЕ з різними частинами мови. Правопис складних слів,службових частин мови

Задачі: повторити відомості про зазначені вище частини мови, удосконалювати правописні вміння

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати довідковий матеріал стор.254-255, 256-257 підручника . Виконати вправу 461 підручника (письмово).Скласти речення,увівши до них 7 слів (різних частин мови) з НЕ, пояснити у дужках їх правопис(письмово)

Термін виконання: 18.05.2020-20.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

 

13/05/2020

Тема: Дієслово,його особливі форми(дієприкметник,дієприслівник).Правопис прислівників.Букви Н і НН у різних частинах мови

Задачі: повторити відомості про зазначені вище частини мови,удосконалювати правописні вміння

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати довідковий матеріал стор.253,255-256 підручника

Записати слова,знявши риску

На/щастя,на/виворіт,у/переміш,по/перше,від/давна,на/впростець,з/висока,за/молоду,без/перестанно,в/цілому,на/пам’ять,по/всяк/час,у/п’ятьох,на/завжди,по/дитячому.

Вставити Н або НН

Тума…ий,орли…ий,огне…ий,довгожда…ий,навма…я,широче…ий,зако…ість,поколі…я,тополи…ий,пові…ю,вівся….ий,адресова…ий,Га….а,скля…ий,старез…ий.

Термін виконання: 13.05.2020-17.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

06/05/2020,     9-Б клас

Тема: Контрольна робота. Переказ тексту наукового стилю з використанням складних речень з різними видами зв’язку.

Задачі: перевірити рівень сформованості вмінь вибірково переказувати текст відповідно до зазначеного стилю, уживаючи певний мовний матеріал

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

1.Опрацювати пам’ятку щодо роботи над вибірковим переказом(стор.244 підручника).

2.Вибірково переказати текст «Художні промисли»,вибираючи матеріал стосовно килимарства .

3.Увести до переказу багатокомпонентні складні речення(рекомендується в чернетці переробити окремі речення на вищезазначені).

4.Роботу оформити таким чином : дата,тема,назва тексту.

Термін виконання: 06.05.2020-12.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

06/05/2020,     9-А клас

Тема: Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням. РМ. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного

Задачі: повторити зазначені відомості з лексикології, відпрацювати вміння конспектувати прочитане

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Повторити відомості з лексикології, переглянувши навчальне відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=I78V6uI_Jkc. Виконати завдання за текстом «Трипільська культура»( вправа 523 підручника)

 1. Із 3 абзацу виписати по 2 однозначних та багатозначних слова.

2. Із 4 абзацу виписати по 3 власне українських та запозичених слова.

3. Із 5 абзацу виписати  5 загальновживаних слів.

4. Із 4 абзацу виписати всі історизми.

5. Опрацювавши теоретичний матеріал та пам’ятку (стор.248-249 підручника), скласти конспект (не більше 0,75 сторінки).

Термін виконання: 06.05.2020-12.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

04/05/2020,    9-Б клас

Тема: Слово і його лексичне значення. Значущі частини слова. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Словосполучення. РМ. Тези прочитаної наукової статті.

Задачі: повторити зазначені відомості з лексики, морфеміки, синтаксису, відпрацювати навички роботи з текстом(складання тез).

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

1.За довідником О.М.Авраменка(іншим довідником) з’ясувати зміст понять однозначні слова, багатозначні слова. З тексту вправи 521 підручника(2 абзац) виписати по 3 однозначних  та багатозначних слова.

2.За вищезазначеним джерелом повторити значущі частини слова.З тексту вправи 521 виписати будь-які 5 слів та розібрати їх за будовою.

3.За вищезазначеним джерелом повторити відомості про словосполучення. З тексту вправи 521 виписати 3 словосполучення, позначивши головне та залежне слова, вид за способом вираження головного слова.

 1. За підручником стор.246-247 з’ясувати визначення тез, види тезування. Опрацювавши пам’ятку на стор.248, скласти тези-статті «Історія письма».

Термін виконання: 04.05.2020-06.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

04/05/2020,    9-А клас

Тема: РМ. Усний твір на суспільну тему

Задачі: повторити особливості роздуму, публіцистичного стилю, формувати навички створення та редагування тексту

Тема: Контрольна робота. Письмовий твір на суспільну тему

Задачі: перевірити рівень сформованості текстотворчих умінь

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Ознайомитися з інструктажем щодо складання твору

1.Суспільна тема пов’язана з життям держави, суспільства.

2.Слід дотримуватися структури роздуму:

-теза(думка);

-доведення(аргументи);

-приклади з суспільного життя;

-висновок.

3.Рекомендовано вживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, риторичних запитань, окличних, спонукальних речень, вставних конструкцій тощо.

4.Опрацювати зазначені вище особливості на матеріалі вправи 501 підручника(усно).

5.Написати твір на тему «За що відповідає людина?»(1-1,5 сторінки).

6.Порядок оформлення КР: дата, тема, назва твору.

Термін виконання: 04.05.2020-06.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

29/04/2020,    9-А клас

Тема: Звуки мови і знаки письма. Вимова голосних і приголосних звуків у словах. Уживання м’якого знака й апострофа

Задачі: повторити відомості з фонетки та орфографії

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Повторити правила стор.251-252 підручника. Виконати вправи 453,454

Термін виконання: 29.04.2020-04.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

27/04/2020,    9-А клас

Тема: Контрольна робота з теми «Складне багатокомпонентне речення. Лінгвістика тексту»

Задачі: перевірити рівень сформованості мовних компетентностей стосовно зазначеної теми

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Зміст завдань див. у дз за 22.04.2020 9-Б класу

Термін виконання: 27.04.2020-29.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

27/04/2020,    9-Б клас

Тема: Речення і його граматична основа. Повторення вивчених розділових знаків у простих і складних реченнях

Задачі: повторити основні пунктограми у простих і складних реченнях, відпрацювати пунктуаційні навички

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Повторити зміст параграфів 1,2,3,11,12 підручника, виконати вправу 17(1) та додаткове завдання: скласти складносурядне речення, схему до нього, у дужках пояснити всі наявні розділові знаки

Термін виконання: 27.04.2020-29.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

22/04/2020,    9-Б клас

Тема: Контрольна  робота з теми «Складне багатокомпонентне речення. Лінгвістика тексту»

Задачі: перевірити рівень сформованості мовних компетентностей стосовно зазначеної теми

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Виконати тестові завдання

1.З’ясувати кількість частин речення

До друзів я іду, коли мені важко, коли потрібна порада, а якщо в них щось негаразд, я поспішаю на допомогу

А 2

Б 3

В 4

Г 5

 1. Укажіть види зв’язку у реченні

Ті вірші, з якими художникові немає чого робити,  зовсім не придатні для дитини, можна спокійно їх закреслити

А сурядний і підрядний

Б безсполучниковий і сурядний

В безсполучниковий і підрядний

Г безсполучниковий,сурядний і підрядний

 1. Списати речення 1,2,3 вправи 398 підручника, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначити види зв’язку.
 2. Скласти міні – твір (до 5 речень), увівши до нього одне складне багатокомпонентне речення. Скласти до нього схему. Визначити вид і засоби міжфразного зв’яку тексту.

Термін виконання: 22.04.2020-27.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

22/04/2020,    9-А клас

Тема: Текст,його основні ознаки. Тренувальні вправи

 Задачі: повторити структурні особливості тексту, види й засоби міжфразного зв’язку, удосконалювати навички текстового аналізу

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Відеоурок за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=q3fXxtbQR7E або підручник параграфи 33-35 (повторити). Складіть текст (5-7 речень) з ланцюжковим зв’язком у науковому стилі(тему оберіть самостійно). Визначте засоби міжфразного зв’язку(письмово).

Термін виконання: 22.04.2020-27.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

15/04/2020,     9-А клас

Тема: «Текст ,його основні ознаки

 Задачі: ознайомитися зі структурними особливостями тексту, видами й засобами міжфразного зв’язку, визначати їх на практиці

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Підручник параграфи 33-35, виконати вправу 425(письмово)

Термін виконання: 15.04.2020-22.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

08/04/2020,   9-А клас

Тема: Складне багатокомпонентне речення

Задачі: знати основні ознаки складних багатокомпонентних речень, будувати складні речення з різними видами зв’язку, правильно розставляти розділові знаки в них

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Параграфи – 29-31(повторити матеріал)

Вправа 397(ІІ – 1,2 завдання-письмово). Продовжити текст(4-5 речень), уживаючи 1-2 речення з різними видами зв’язку, визначити його складові(кількість частин, види речень

Термін виконання: 08.04.2020-13.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

08/04/2020,   9-Б клас

Тема: Текст, його основні ознаки

Задачі: ознайомитися з ознаками, структурою тексту, видами й засобами міжфразного зв’язку

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Параграфи – 33-35

Вправи 424(усно), 425(письмово)

Термін виконання: 08.04.2020-13.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

23/03/2020

п. 38-40 (вивчити теоретичний матеріал)

Виконати письмово вправу 404(1)

Тести 1-8 с. 183-184 (письмово)

Українська мова (Учитель Бояринцева М.Д.)

27/05/2020,   9-А клас       

Тема. Повторення й узагальнення знань з орфографії

Мета: удосконалити вміння й навички працювати над орфограмами в словах, застосовувати різні способи перевірки їх, виробляти вміння аналізувати орфограми та групувати їх,   виховувати самостійність у роботі

Тема. Повторення й узагальнення знань із синтаксису й пунктуації

узагальнити та систематизувати знання про просте речення, удосконалити вміння й навички над визначенням його видів та структури, виховувати самостійність у роботі

Завдання:

 1. Повторити найскладніші орфограми( велика літера та лапки у власних назвах, апостроф, знак м’якшення, складні слова, чергування у/в, і/й)
 2. Виконати вправу 467(усно)

Виконані завдання не надсилати

 1. Повторити односкладні речення, ССР, СПР, складні речення з різними видами зв’язку.

 

 1. ДОБРЕ ВІДПОЧИТИ ВЛІТКУ ТА НАБРАТИСЯ СИЛ!!!

          Термін виконання  до 01.09.2020

             Зворотній зв’язок:

[email protected]

25/05/2020,    9-Б клас

Тема. РМ. Складання діалогів-рефлексій на основі аналізу власних навчальних досягнень

Тема. Повторення й узагальнення знань з орфографії

Мета: удосконалити вміння й навички працювати над орфограмами в словах, застосовувати різні способи перевірки їх, виробляти вміння аналізувати орфограми та групувати їх,   виховувати самостійність у роботі

Завдання:

 1.  Повторити структуру й оформлення діалогу.
 2. Скласти діалог-рефлексію на основі аналізу власних навчальних досягнень(усно)

Рефлексія – це процес і результат фіксації стану свого розвитку, саморозвитку.

Матеріал для діалогу: я навчився, на уроках зміг, своєю роботою задоволений/незадоволений, було цікаво, найбільше вдалося, труднощі виникали…)

 1. Повторити найскладніші орфограми( велика літера та лапки у власних назвах, апостроф, знак м’якшення, складні слова, чергування у/в, і/й)
 2. Виконати вправу 467(усно)

Виконані завдання не надсилати

 1. ДОБРЕ ВІДПОЧИТИ ВЛІТКУ ТА НАБРАТИСЯ СИЛ!!!

          Термін виконання  01.09.2020

             Зворотній зв’язок:

[email protected]

25/05/2020,     9-А клас

Тема. РМ. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації

Тема. РМ. Уміння спілкуватися. Роль звертання в спілкуванні

Мета: узагальнити й поглибити відомості про діалог, актуалізувати знання щодо розігрування діалогу, розвивати творчі здібності, виховувати самостійність у роботі

Завдання:

 1. Повторити структуру й оформлення діалогу.
 2. Повторити звертання, розділові знаки в реченнях зі звертанням.
 3. Скласти діалог на тему «Вибір професії – важливе рішення, від якого залежить майбутнє“( не надсилати)

       Термін виконання  27.05.2020

             Зворотній зв’язок:

[email protected]

20/05/2020      

Укр. мова. 9-А,Б клас. Учитель Бояринцева М. Д.

Тема. Контрольна робота з мовної теми «Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах»

Метаперевірити рівень засвоєння набутих знань і сформованість умінь і навичок з виучуваних тем, розвивати вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, виховувати самостійність у роботі

Завдання КР будуть відкриті з 12.00 до 13.00

  Двадцяте травня

Контрольна робота з мовної теми «Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах»

                     Тести закритого та відкритого типів

1.      Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А сузір..я, під..їхати, духм..яний            Б черв..як, надвечір..я, кав..яр

В верхів..я, миш..як, сер..йозний            Г грав..юра, з..юрмитися, арф..яр

2.      Знак мякшення не треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А шануєш.., пан..щина, глянец..             Б колос..ся, любов.., памороз..

В міц.., жовч.., астрахан..ський               Г сип..те, тон..ший, корис..тю

3.      Немає лексичної помилки в словосполученні

А відношення до батьків                         Б заставив прочитати

В перегорнути сторінку                           Г коврове покриття

4.      Не мають закінчення обидва слова у варіанті

А споконвік, мадам                              Б ножиці, наодинці

В упоперек, імідж                                 Г балакучі, опівночі

5.      Разом треба писати всі прислівники в рядку

А хтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь

Б по/братськи, по/маленьку, по/твоєму

В десь/інде, усе/одно, видимо/невидимо,

Г на/сам/перед, на/чисто, за/видна

6.      Зясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.

Чи знаєте ви, (1)що український віночок – не просто краса, а й оберіг, бо в ньому (2)є (3)така (4)чаклунська сила , що біль знімає.

А прикметник          Б сполучник           В дієслово        Г займенник

7.      Потребує редагування речення

А Не покидайте землі, не залишивши на ній доброго сліду.

Б Повернувшись додому, Андрій цілком віддався роботі.

В Згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає синє море.

Г Студенти мовчки стоять, милуючись зоряним небом.

8.      Через дефіс треба писати всі слова у рядку

А давним/давно, навчально/виховний, стерео/звук

Б аграрно/промисловий, сніжно/білий, екс/король

В південно/східний, жовто/гарячий, сон/трава

Г біло/зелений, міні/маркет, перекоти/поле

9.      Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення.

Зате яка радість була коли зробивши три круги над хатою бусол мяко спускався на клуню і гордо одкинувши довгу шию весело клекотав оповіщаючи про своє щасливе повернення. Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі прибережки далеке полумя хмар.

10.  Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки, побудуйте схемуПідкресліть члени речення.

Відвертість завжди чиста як сльоза та треба знати з ким відвертим бути бо підлість піділлє  тобі отрути і ти зів’янеш як тонка лоза.

 

Термін виконання  20.05.2020 до 13.00

Зворотній зв’язок:

[email protected]

18/05/2020,       9-Б клас

Урок 71-72                          

Тема. Не з різними частинами мови. Правопис складних слів, службових частин мови.

РМ. Написання речень з поясненням орфограм і вживанням розділових знаків

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про службові частини мови, правопис складних слів, написання не з різними частинами мови, удосконалювати орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення.

Завдання:

1.      Переглянути відеоурок «Написання не разом, окремо і…» за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0

2.      Пригадати службові частини мови допоможе відеоурок Анни Огойко за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0

3.      Повторити розділові знаки в простому і складному реченні, правопис прислівників, складних слів(с.254-257)

4.      Виконати вправу 467(усно)

5.      Контрольна робота з теми – 20.05(середа)

Тема. Контрольна робота. Диктант

Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці

Завдання:

         Текст диктанту зявиться на сайті о 12.00

1.      Написати диктант, розставляючи пропущені розділові знаки, розкриваючи дужки

                             Вісімнадцяте травня

                              Контрольна робота

                                         Диктант

                                   Крила України

     Що спадає на думку коли чуємо слово «мрія»? Щось піднесене небо, крила, політ… Недарма саме «Мрією» назвали найбільший у світі літак, сконструйований, між іншим, у Києві. Щоб злетів цей велетенський і, на перший погляд, непідйомний залізний птах у синю височінь, свій досвід і талант у нього вклали люди різних національностей. Власне сила наша в(у) тому, що нас багато і ми різні. А здійснених разом, здавалося б, нездійсненних мрій нам (не)бракує.

 Скажімо Сергій Параджанов, вірменин за походженням захопив увесь світ фільмом «Тіні забутих предків», зібравши десятки нагород на численних міжнародних кінофестивалях. Тетяна Яблонська народжена в російському Смоленську полонила наші душі українськими мотивами, від споглядання яких неначебто очищаєшся й(і) стаєш добрішим. А як не згадати нащадка давнього грузинського роду Iвана Кавалерідзе, якого знають у світі як талановитого українського скульптора, що перетворював мармур на живі фігури?

     Упродовж століть земля від Сяну і(й) до самого Дону кожного обдаровує творчими крилами. Головне щоб усі ми робили свою справу з любов’ю відчували політ і тоді обов’язково мрія здійсниться!

2.      Надіслати написаний у зошиті диктант 18.05 до 13.00

Термін виконання  18.05.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

18/05/2020,      9-А клас 

Урок 102-103

Тема 1. Не з різними частинами мови. Правопис складних слів, службових частин мови. РМ. Робота над помилками, допущеними в диктантах

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про службові частини мови, правопис складних слів, написання не з різними частинами мови, удосконалювати орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення.

Завдання:

 1. Переглянути відеоурок «Написання не разом, окремо і…» за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0

 1. Пригадати службові частини мови допоможе відеоурок Анни Огойко за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0

 1. Повторити правила, с.254-257

Тема 2. Словосполучення. Речення і його граматична основа. Розділові знаки в простому і складному реченні

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про словосполучення і речення, удосконалювати вміння визначати види складних речень

Завдання:

 1. Повторити будову словосполучень, види простих речень за складом граматичної основи.
 2. Повторити види складних речень(ССР, СПР, БСР)
 3. Виконати вправи 466,477(не надсилати)
 4. Контрольна робота – 20.05

       Термін виконання до 20.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

13/05/2020,       9-А клас

Урок 100-101

Тема 1. Дієслово, його особливі форми. Правопис прислівників.

РМ. Читання мовчки тексту наукового стилю. Переглядове читання

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про дієслово, правопис особових закінчень дієслів та особливі форми дієслова – дієприкметник і дієприслівник, удосконалювати вміння визначати морфологічні ознаки дієслів, дієприкметників і дієприслівників, прислівників, а також орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення.

Завдання:

 1. Переглянути онлайн-курс «Дієслово» за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0

 1. Повторити ознаки наукового стилю. Вправа 518(усно)
 2. Повторити правопис прислівників, с. 255-256

Тема 2. Контрольна робота. Диктант

Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці

 1. Написати диктант, розставляючи пропущені розділові знаки

                             Тринадцяте квітня

                              Контрольна робота

                                         Диктант

                                 Крила України

     Що спадає на думку коли чуємо слово «мрія»? Щось піднесене небо, крила, політ… Недарма саме «Мрією» назвали найбільший у світі літак, сконструйований, між іншим, у Києві. Щоб злетів цей велетенський і, на перший погляд, непідйомний залізний птах у синю височінь, свій досвід і талант у нього вклали люди різних національностей. Власне сила наша в(у) тому, що нас багато і ми різні. А здійснених разом, здавалося б, нездійсненних мрій нам (не)бракує.

 Скажімо, Сергій Параджанов, вірменин за походженням, захопив увесь світ фільмом «Тіні забутих предків», зібравши десятки нагород на численних міжнародних кінофестивалях. Тетяна Яблонська народжена в російському Смоленську полонила наші душі українськими мотивами, від споглядання яких неначебто очищаєшся й(і) стаєш добрішим. А як не згадати нащадка давнього грузинського роду Iвана Кавалерідзе, якого знають у світі як талановитого українського скульптора, що перетворював мармур на живі фігури?

     Упродовж століть земля від Сяну і(й) до самого Дону кожного обдаровує творчими крилами. Головне щоб усі ми робили свою справу з любов’ю, відчували політ і тоді обов’язково мрія здійсниться!

 1. Надіслати написаний у зошиті диктант 13.05 до 12.00

      Термін виконання до 13.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

06/05/2020,       9-Б клас  

Урок 70

Тема. Дієслово, його особливі форми.

РМ. Створення тексту-розповіді про спілкування з людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про дієслово, правопис особових закінчень дієслів та особливі форми дієслова – дієприкметник і дієприслівник, удосконалювати вміння визначати морфологічні ознаки дієслів, дієприкметників і дієприслівників, а також орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення.

Завдання:

 1. Переглянути онлайн-курс «Дієслово» за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0

 1. Повторити типи мовлення: розповідь, опис, роздум.
 2. Створити текст-розповідь(усно) про спілкування з людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності(8-10 речень)
 3. Вправи 449(усно), 450(письмово)

        Термін виконання до 18.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

06/05/2020,     9-А клас

Урок 99

Тема. РМ. Жанри мовлення. Особливості побудови оповідання. Написання оповідання на самостійно обрану тему.

Правопис числівників і займенників.

Мета:. формувати текстотворчі вміння з урахуванням специфіки художнього тексту конкретного літературного жанру; формувати вміння застосовувати здобуті на уроках літератури й мови теоретичні знання на практиці; розвивати увагу до влучного й доречного слова, логічне й образне мислення, усне й писемне мовлення;

узагальнити й систематизувати вивчене про числівник і займенник

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал.

Оповідання — це один із видів розповіді. У його основі лежить епізод, випадок, подія. В оповіданні дія розвивається в певній послідовності. Воно складається з трьох основних частин: зав’язки (подія, від якої починається розвиток інших подій); кульмінації (найгостріший момент у розвитку дії); розв’язки (заключна подія, що є результатом розвитку дії). Описи героїв, обстановки, природи підпорядковуються ідеї твору. В основі оповідання можуть бути власні спостереження, розповіді інших людей. Воно має бути правдоподібним, хоча його можна доповнювати вимислом.

 1. Опрацювати пам’ятку «Як скласти оповідання на самостійно обрану тему» і запам’ятати послідовність виконання роботи. Продумати тему й поміркувати над складанням власного оповідання.

                                           ПАМ’ЯТКА

–          Вибрати тему оповідання.

–          Обміркувати головну думку (ідею)  майбутнього оповідання.

–          Поміркувати, які персонажі могли б діяти в оповіданні.

–          Придумати зав’язку, кульмінацію, розв’язку (вибудувати сюжет) оповідання.

–          Продумати позасюжетні елементи (портрет, пейзаж, ліричні відступи).

–          Зробити  робочі начерки оповідання (план, характеристики персонажів, вислови, які варто використати тощо).

–          Написати оповідання на чернетці.

–          Відредагувати текст оповідання. Дібрати влучний і цікавий заголовок.

 1. Написати оповідання із спогадів про власне дитинство, з родинних переказів(не надсилати)
 2. Повторити відмінювання числівників, займенників.
 3. Виконати вправу 463(письмово)

        Термін виконання до 13.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

04/05/2020,         9-Б клас

Урок 68-69

Тема1. РМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

Мета: удосконалювати в учнів уміння використовувати конспектування як різновид стислого переказу почутого, поглиблювати знання про види конспектів; розвивати вміння осмислювати почуте, складати план.

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал підручника, с.248
 2. Опрацювати памятку, с.249
 3. Виконати вправу 523(усно)
 4. Прослухати вдома радіо- чи телепередачу, скласти її конспект

Термін виконання 06.05.2020

Тема2. Правопис числівників, займенників, прислівників. Букви н, нн у різних частинах мови

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про числівник, займенник, прислівник удосконалювати вміння визначати морфологічні ознаки числівників, прислівників, а також орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, логічне мислення.

Завдання:

 1. Переглянути відеоматеріал за посиланнями

https://www.youtube.com/watch?v=9fYGPfjT83U – відмінювання числівників

https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s – правопис прислівників

 1. Повторити правила, с 253-254
 2. Виконати вправу 465,462

Термін виконання до 18.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

04/05/2020,    9-А клас      

УРОК 97-98

Тема . Значущі частини слова. Основні способи словотвору.

Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про будову слова й основні способи словотвору, про орфограми в префіксах і суфіксах, відмінювання іменників і прикметників; удосконалювати вміння робити морфемний та словотвірний аналіз слів

Завдання:

1.      Повторити будову слова(корінь, префікс, суфікс, закінчення)

2.      Повторити способи словотвору(суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний, складання основ або слів, абревіація, перехід слів однієї частини мови в іншу.

3.      Повторити відмінювання іменників, прикметників<b

29/04/2020,       9-А клас  

УРОК 95-96

Тема 1. РМ. Усний твір на суспільну тему.

Мета: повторити типи мовлення, особливості публіцистичного стилю, особливості побудови твору-роздуму, розвивати вміння створювати власний текст, редагувати його

Тема 2. Контрольна робота. Твір на суспільну тему(письмово)

Мета: перевірити рівень сформованості загальних текстотворчих умінь, виховувати почуття відповідальності, людської гідності

Завдання:

 1. Опрацювати конспект щодо підготовки до написання твору

–          До суспільних тем належать такі, що стосуються життя суспільства, держави.

–          Твір на суспільну тему складається переважно в публіцистичному стилі. Мовні ознаки публіцистичного стилю – вживання суспільно-політичної лексики, емоційно-забарвлених слів, риторичних запитань, окличних речень.

–          Композиція тексту – роздуму: теза(основна думка), докази(аргументи), приклади із суспільного життя, висновок.

–          Характерним для твору-роздуму є вживання вставних конструкцій( я вважаю, на мою думку, наприклад, отже тощо)

 1. Виконати вправу 501(усно)
 2. Написати твір на одну з тем:

–          Людина – це цар чи дитя природи?

–          За що відповідальна людина?

–          Чи можливий сучасний світ без війни?

Обсяг 1-1,5ст.

Твір написати в зошиті, не забуваючи про вимоги до оформлення: дата, контрольна робота, твір, тема.

        Термін виконання 04.05.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

27/04/2020,      9-Б клас

Урок 66-67

Тема1. Словосполучення. Речення і його граматична основа. Розділові знаки в простому реченні.

Тема2. РМ. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки

Мета:  повторити будову словосполучень, головні та другорядні члени речення, класифікацію речень

Завдання:

 1. Переглянути відеоуроки Анни Огойко navsi200.com

                 – Члени речення + розбір тестів ЗНО;

– Неправильно побудоване речення або граматична помилка в реченні. Типове завдання ЗНО;

– Граматичну помилку допущено… Підготовка до ЗНО! Практичний урок!

 1. Відредагувати.

Найбільш новіший, одружитися на Марині, наслідувати актору, насміхатися над ними, тривалих подорожів, самий головний, розмовляти на японській, вони боряться, ти їсиш, дякую вас, пробачте мене, три роки назад, хворіти грипом, сильна нежить, половина завода, десять грам, більший чим я, семидесяти людей, два олівця, зраджувати принципам, навчатися малюванню.

        Термін виконання 29.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

27/04/2020,       9-А клас  

Урок 93-94

Тема1. РМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

Мета: удосконалювати в учнів уміння використовувати конспектування як різновид стислого переказу почутого, поглиблювати знання про види конспектів; розвивати вміння осмислювати почуте, складати план.

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал підручника, с.248
 2. Опрацювати памятку, с.249
 3. Виконати вправу 523(усно)
 4. Прослухати вдома радіо- чи телепередачу, скласти її конспект(не надсилати)

Тема2. Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням,   походженням і використанням

Завдання:

 1. Записати(за зразком) приклади(по два) груп слів за значенням:

-однозначні слова: префікс, …

-багатозначні слова: мріє(дівчина, гай), …

-омоніми: байка(тканина, жанр твору), …

-пароніми: адрес-адреса, …

-синоніми: віхола, хуртовина, завірюха; …

-омоніми: правда-брехня, …

-діалектні слова: ватра(багаття), …

-історизми: війт, …

-архаїзми: перст(палець), …

        Термін виконання 29.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

22/04/2020,      9-Б клас  

Урок 65

Тема. Слово і його лексичне значення. Значущі частини слова. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників

Задачі: повторити групи слів за значенням, походженням, уживанням; знати будову слова та основні способи словотворення

Завдання:

 1. Розібрати за будовою слова: кобзар, подумати, кавовий, лисячий, знавець, навушник, сніжинка, розбито, узимку, читаючи.
 2. Записати(за зразком) приклади( по два) груп слів за значенням:

-однозначні слова: префікс, …

-багатозначні слова: мріє(дівчина, гай), …

-омоніми: байка(тканина, жанр твору), …

-пароніми: адрес-адреса, …

-синоніми: віхола, хуртовина, завірюха; …

-омоніми: правда-брехня, …

-діалектні слова: ватра(багаття), …

-історизми: війт, …

-архаїзми: перст(палець), …

     Термін виконання 27.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

22/04/2020,       9-А клас

УРОК 92

Тема. Звуки мови і знаки письма. Уживання м’якого знака й апострофа.

 Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням,   походженням і використанням

Мета:  повторити вивчений матеріал з розділів «Фонетика»

Завдання:

 1. Переглянути відеоуроки Анни Огойко navsi200.com

– Апостроф: усі правила та тести для практики;

– М’який знак(Типове завдання для ЗНО)

 1. Виконати вправу 453(усно)
 2. Виконати вправу 454(письмово)

        Термін виконання 27.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

15/04/2020,   9-А клас     

Урок 90-91

Тема . РМ. Доповідь на основі 2-3 джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі

Мета: сформувати в учнів поняття про доповідь у публіцистичному стилі, ознайомити з її видами, алгоритмом роботи над складанням доповіді; розвивати вміння складати доповіді в публіцистичному стилі

Завдання:

 1. Повторити теоретичний матеріал з теми

Доповідь(або повідомлення) – це прилюдне повідомлення на певну тему, наприклад, морально-етичну чи суспільну.

-Доповіді в публіцистичному стилі містять теоретичні положення з актуальної проблеми, докази і факти, ілюстративний матеріал.

-Виклад матеріалу в доповідях має бути добре аргументованим, глибоким і об’єктивним.

Структура доповіді:

–          Вступ(зацікавлення, повідомлення мети й актуальності проблеми)

–          Основна частина(наявність доказів, наведення переконливих фактів, прикладів)

–          Висновок(узагальнення положень основної частини)

Алгоритм підготовки доповіді:

–          вибір теми;

–          збір інформації;

–          структурування матеріалу;

–          написання доповіді

 1. Підготувати доповідь(усно)

За що відповідає людина?

Тема. РМ. Навчальне аудіювання тексту наукового стилю

Мета: здійснити перевірку здатності учнів сприймати на слух незнайомий текст наукового стилю, розуміти його, запамятовувати зміст

Завдання:

 1. Повторити ознаки наукового стилю
 2. Виконати вправу 507
 3. Виконати тестові завдання

Термін виконання 22.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

13/04/2020,      9-Б клас     

Урок 63-64

Тема. Повторення вивчених розділових знаків у простих і складних реченнях

Задачі: повторити основні пунктограми в простих і складних реченнях

Завдання:

 1. Повторити розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.
 2. Виконати вправу 470(письмово)

Тема. РМ. Тези прочитаної публіцистичної статті

Мета: ознайомити з видами тез та вимогами до складання їх, розвивати вміння осмислювати прочитане, виділяти основні положення, висунуті автором.

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику(с.246-247)
 2. Ознайомитися з пам’яткою «Як складати тези»
 3. Скласти й записати тези статті «Історія письма»(с.247)

Виконане завдання не надсилати.

 1. Виконати тест на повторення за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=917472

        Термін виконання 22.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

13/04/2020,     9-А клас

Урок 88-89

Тема. Контрольна робота з теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень з теми, з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії

Завдання:

 1. Виконати тестові завдання(с.183-184)
 2. Скласти й записати речення за схемами(завд.9, с.184)
 3. Побудувати схему речення(завд.10, с.184)

Термін виконання 13.04.2020

Тема . РМ. Доповідь на основі 2-3 джерел на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

Мета: сформувати в учнів поняття про доповідь у публіцистичному стилі, ознайомити з її видами, алгоритмом роботи над складанням доповіді; розвивати вміння складати доповіді в публіцистичному стилі

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал з теми

Доповідь(або повідомлення) – це прилюдне повідомлення на певну тему, наприклад, морально-етичну чи суспільну.

-Доповіді в публіцистичному стилі містять теоретичні положення з актуальної проблеми, докази і факти, ілюстративний матеріал.

-Виклад матеріалу в доповідях має бути добре аргументованим, глибоким і об’єктивним.

Структура доповіді:

–          Вступ(зацікавлення, повідомлення мети й актуальності проблеми)

–          Основна частина(наявність доказів, наведення переконливих фактів, прикладів)

–          Висновок(узагальнення положень основної частини)

Алгоритм підготовки доповіді:

–          вибір теми;

–          збір інформації;

–          структурування матеріалу;

–          написання доповіді

 1. Виконати вправу 500(усно)

Термін виконання 13.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

 08/04/2020,   9-Б клас 

Урок 62

Тема. Контрольна робота з теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень з теми, зясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії

Завдання:

 1. Виконати тестові завдання(с.183-184)
 2. Скласти й записати речення за схемами(завд.9, с.184)
 3. Побудувати схему речення(завд.10, с.184)

Термін виконання 08.04.2020 до 13.00

Зворотній зв’язок:

[email protected]

08/04/2020,   9-А клас    

Урок 87

Тема. Види й засоби міжфразного звязку. Актуальне членування речень у висловленні: відоме й нове

Мета: вчити визначати засоби міжфразного звязку, розподіляти текст  на мікротеми, формувати вміння користуватися засобами міжфразного звязку під час побудови власних висловлювань

Завдання:

1.      Ознайомитися з відеоматеріалом «Засоби міжфразного звязку»

https://www.youtube.com/watch?v=MNmeqYhCmCU

2.      Опрацювати матеріал парагр. 35

3.      Виконати вправу 426(письмово)

4.      Повторити складні речення з різними видами звязку.

5.      КР – 13.04.20

Термін виконання 12.04.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

06/04/2020,    9-Б клас       

Урок 60-61

Тема1. Текст, його основні ознаки, будова, структурні особливості. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

Тема2. Види й засоби міжфразового звязку(повторення й узагальнення)

Мета: повторити основні ознаки тексту, уміти визначати тему й мікротеми в тексті

Завдання:

1.      Повторити будову й ознаки тексту, структурні особливості.

2.      Опрацювати теоретичний матеріал парагр. 33,34;

3.      Виконати письмово вправу 416;

4.      Повторити складні речення з різними видами звязку.

КР з теми – 08.04

Термін виконання 08.04.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

06/04/2020,     9-А клас

Урок 85-86

Тема1. Лінгвістика тексту. Текст. Структурна організація тексту

Тема2. ССЦ, його основні ознаки. ССЦ й абзац

Мета: поглибити поняття про текст, його структуру, формувати навички аналізу тексту; дати поняття про ССЦ, сформувати вміння і навички знаходити ССЦ в тексті, конструювати невеликі ССЦ на задану тему

Завдання:

1.      Повторити будову й ознаки тексту, структурні особливості(с. 189-192)

2.      Переглянути відеоматеріал

https://www.youtube.com/watch?v=IfFvzQpUjlU – ТЕКСТ

https://www.youtube.com/watch?v=q3fXxtbQR7E – ССЦ

3.      Виконати письмово вправу 416;

4.      Повторити складні речення з різними видами звязку.

Термін виконання 08.04.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

25/03/2020,      9-А клас

Урок 83-84

Тема. Період. Основні його ознаки, будова. Особливості інтонування періоду.

Тема. Структурні типи періоду. Розділові знаки між частинами періоду.

Мета: ознайомити з періодом, дати поняття про його основні ознаки, особливості інтонування, розвивати навички аналізу періоду, визначення його типу, оцінки його ролі в тексті

Завдання:

1.      Опрацювати теоретичний матеріал про період(с. 187-189)

Період – розгорнутий вислів, що розпадається за змістом та інтонаційно на дві взаємно  врівноважені частини і характеризується єдністю змісту й інтонації. У 1-ій частині(засновку) перелічується окремі явища, зіставляються поняття, а в 2-ій – міститься висновок, узагальнення.

2.      Виконати вправи 280, 281(підручник В. Тихоша)

 

Термін виконання 06.04.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

23/03/2020,       9-Б клас   

Урок 58-59

Тема. РМ. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з використанням складних речень з різними видами зв’язку.

Тема. Контрольна робота. Переказ тексту наукового стилю з використанням складних речень з різними видами зв’язку.

Мета: удосконалювати вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу

Завдання:

 1. Повторити ознаки наукового стилю.

Науковий стиль обслуговує сферу науки та освіти. Він уживається в наукових дослідженнях, підручниках, статтях, звітах, рецензіях (фахових відгуках), усних наукових виступах.

Основні ознаки наукового стилю такі: узагальненість (відстороненість від усього неістотного), логічність, точність (однозначність), об’єктивність викладу думок. Саме ці ознаки й визначають добір відповідних засобів мови (слів, форм слів, будови речень).

У текстах наукового стилю вживаються наукові терміни. Іменників у текстах наукового стилю значно більше, ніж інших частин мови (дієслів, прикметників та ін.). У текстах наукового стилю переважають складні речення.

 1. Опрацювати пам’ятку «Як працювати над вибірковим переказом тексту».
 2. Прочитати текст «Зевс Олімпійський»(с.244-246)
 3. Переказати(письмово) ті частини, у яких міститься опис статуї Зевса.

Переказ написати в зошиті. Не забувайте про оформлення(Четверте травня Контрольна робота Переказ Зевс Олімпійський)

        Термін виконання 24.03.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

23/03/2020,    9-А клас    

Урок 81-82

Тема. Культура мовлення і стилістика. Синоніміка ССК з простими реченнями

Тема. РМ. Самостійне створення монологічного висловлювання за тезами

Задачі: ознайомити учнів зі стилістичними можливостями ССК  у текстах різних стилів, знати послідовність синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку; розвивати навички  створення монологічного висловлювання за тезами, дотримуватися логіки, єдності викладу

Завдання:

1.      Переглянути відеоматеріал «Складне речення з різними видами звязку» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ

2.      Самостійно створити висловлювання про безсполучникове речення за наведеними тезами:

–          БСР поєднує предикативні частини

–          Структурою БСР нагадує як СПР, так і ССР

–          Різнотипні частини БСР взаємозалежні

–          Однотипні частини БСР не підпорядковані за змістом одна одній

–          Інтонація між частинами БСР різна

–          Між частинами БСР ставиться кома, двокрапка, тире, крапка з комою

 

3.      Вивчити послідовність розбору складного речення…(ст. 177);

4.      Виконати вправу 387(синт. розбір 2-го речення)

5.      Побудувати схеми трьох речень(на вибір) вправи 398

 

Термін виконання 08.04.2020

Зворотній звязок:

[email protected]

18/03/2020,    9-Б клас      

Урок 57

Тема. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового звязку

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, розвивати вміння визначати вид ССК, складати схеми, формувати творчі вміння моделювати ССК

Завдання:

 1. Повторити вивчені правила параграфів 29-31.
 2. Написати твір-мініатюру «Весна іде, красу несе…», використовуючи складні речення з різними видами  зв’язку. У тексті твору підкресліть їх хвилястою лінією. Обсяг 0,75 – 1 стор.

Зворотній звязок [email protected]

Виконане завдання надіслати поштою [email protected]  до 23.03.20

18/03/2020,        9-А клас 

Урок 80

Тема. Складне речення із сурядним, підрядним, безсполучниковим звязком

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, розвивати вміння визначати вид ССК, складати схеми, формувати творчі вміння моделювати ССК

Завдання:

 1. Повторити вивчені правила параграфів 29-31.
 2. Написати твір-мініатюру «Весна іде, красу несе…», використовуючи складні речення з різними видами  зв’язку. У тексті твору підкресліть їх хвилястою лінією. Обсяг 0,75 – 1 стор.

Зворотній звязок [email protected]

Виконане завдання надіслати поштою [email protected]  до 23.03.20

16/03/2020,    9-Б клас   

Урок 55-56

Тема 1. Складні багатокомпонентні речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком.

Тема 2. Синоніміка ССК між собою і простих речень

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, розвивати вміння визначати вид ССК, складати схеми, формувати творчі вміння моделювати ССК

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал парагр.30.
 2. Виконати вправи 371(письмово), 375(усно)
 3. Написати аудіодиктант за посиланням

http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/dyktanty/687-diktant-43.html

Термін виконання – 18.03.

Зворотній звязок [email protected]

16/03/2020,       9-А клас  

Урок 78-79

Тема 1. Складне речення із сурядним і безсполучниковим звязком

Тема 1. Складні багатокомпонентні речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком.

РМ. Ділові папери. Автобіографія

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, розвивати вміння визначати вид ССК, складати схеми, формувати творчі вміння моделювати ССК

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал парагр.30.
 2. Виконати вправи 371(письмово), 375(усно)
 3. Опрацювати теоретичний матеріал:

-автобіографія, вимоги до документа, реквізити.

 1. Виконати (усно)вправу 511(зразок автобіографії)

Написати аудіодиктант за посиланням

http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/dyktanty/687-diktant-43.html

Термін виконання – 18.03.

Зворотній звязок [email protected]