Кафедра виховної роботи

Кафедра виховної роботи: проблеми, пошуки, рішення

 Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

Та повірте, і для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї?

Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

Головним завданням методичної роботи у школі є надання реальної, дієвої допомоги класним керівникам та вихователям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.

Внутрішкільна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності з метою впровадження інноваційних технологій превентивного виховання в навчально-виховний процес.

Сучасне суспільство вимагає від людини певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин; уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів; комунікабельності — уміння працювати в злагоді з іншими і спільно досягати мети.

Все більше ми докладаємо зусиль, щоб стимулювати творчу активність дитини, щоб дати їй змогу вільно виявляти свої вподобання, навчити самостійно працювати і вміти правильно робити вибір. Для цього прагнемо урізноманітнити форми роботи з дітьми.

Кафедра виховної роботи – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління  виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

    1.Основні завдання кафедри виховної роботи

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.

2.Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.

4.Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.

5.Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6.Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

    2. Функції кафедри виховної роботи.

Кафедра виховної роботи:

1.Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

2.Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3.Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

4.Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

5.Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класного керівника.

6.Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації гімназії пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників.

Положення

про класного керівника Дружківської гімназії «Інтелект» Дружківської міської ради

Донецької області

 1. Загальні положення
 2. Класний керівник призначається на посаду тазвільняється з неї директором

загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ).

 1. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

1.3. У своїй діяльності класний керівник керується розпорядженнями директора ЗНЗ, статутом, локальними актами та правилами внутрішньогорозпорядку навчального закладу.

Конституцією України, законами України, указамиПрезидента України, постановами

Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами. Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

2.Завдання та обов’язки

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу:

 1. Формує і згуртовує учнівський колектив класу.
 2. Планує виховну роботу класу.
 3. Організовує життя учнівського колектив) класу відповідно до вікових особливостей, інтересів учнів та вимог суспільства.
 4. Бере участь у роботі педагогічної ради ЗНЗ, у діяльності методичних об’єднань та інших форм меі одичної роботи.

2.5. Надає допомогу вчителям-предметникам у навчанні та вихованні учнів класу.

2.6. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та ведення вчителями-предметниками класного журнал}1, систематично заповнює особові справи учнів.

 1. Створює сприятливі умови для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.
 2. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає їм вирішувати проблеми, що виникають піл час

спілкування з друзями, однолітками, батьками, вчителями.

 1. Створює умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.
 2. Сприяє самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.
 3. І. Створює сприятливі мікросередовише і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.
 4. Допомагає учням у навчальній діяльності: виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.
 5. Пропагує серед учнів здоровий спосіб життя: проводить фізкультурно-масові, спортивні іа інші заходи, що сприяють зміцненню їхнього здоров’я.
 6. Сприяє поліпшенню умов навчання, доводить до відома адміністрації закладу інформацію про всі недоліки в забезпеченні його проведення, що знижу ють працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.
 7. Організовує вивчення з у чнями правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.
 8. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднати,, що організовуються в ЗНЗ. позашкільних навчально-виховних закладах за місцем проживання.
 9. Проводить роботу з профілактики правопорушень серед у чнів класу.
 10. Веде журнал обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з проблемних сімей та дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.
 11. Організовує для учнів екскурсії, зу стрічі з цікавими людьми, свята, конкурси тощо.
 12. Проводить батьківські збори, організовує проведення лекторіїв для батьків.
 13. Організовує оформлення класного куточка, ведення літопису класу тощо.
 14. Ознайомлюється в шкільній бібліотеці з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їхніх читацьких інтересів.
 15. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога.
 16. Права

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу має право:

  1. За погодженням з адміністрацією закладу обирати і використовувати методики виховання.
  2. Брати участь в управлінні ЗНЗ у порядку, визначеному його статутом.
  3. Давати вихованцям обов’язкові до виконання розпорядження щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягати вихованців до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому статутом та правами внутрішнього розпорядку закладу.
 1. Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.
 2. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи. давати пояснення стосовно змісту цих доку ментів.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 5. Відповідальність

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу відповідальний:

  1. За дотримання прав і свобод, життя – та здоров’я учнів класу (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).
  2. За дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.
  3. За систематичний контроль за відвіду ванням та зовнішнім виглядом учнів.
  4. За належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання й меблів.
  5. За оперативне інформування адміністрації ЗНЗ про кожен нещасний випадок, вжиття заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
  6. За належний санітарний стан приміщення, в якому проходять заняття.
  7. За своєчасне складання встановленої звітної документації.
  8. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків,що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством України про працю).

4.9. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (умежах,визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).

 1. За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України).
  1. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).
 2. Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен шаги:
 3. Основи загальної психології, педагогіки, фізіології дітей і підлітків.
 4. Методи і навички комунікативного спілкування з учнями, соціального психотренінгу, сучасні методи проведення індивідуальних і колективних занять.
 5. Особливості виховної системи.
 6. Умови роботи і особливості проведення уроків у навчальному закладі, де він працює.
 7. Індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, психологічні, інші умови їх навчання та виховання.
 8. Основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
 9. Вимоги чинного законодавства.
 10. Державну мову .

6. Кваліфікаційні вимоги

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен:

 1. Мати вищу освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра.
 2. Виявляти грунтовну професійну компетентність.
 3. Володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу.
 4. Відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу взаємодіє з:

 • учнями класу, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;
 • заступником директора з виховної роботи:
 • адміністрацією навчального закладу:
 • учителем, який працював з класом у початковій школі, вчптелями-предметникамн. практичним
 • психологом;
 • громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами.

Директор В.М.Лугова

Кафедра виховної роботи

Тематика засідань

кафедри виховної роботи

Дружківської гімназії «Інтелект»

Дружківської міської ради

2019/2020 н.р.

Теми засідань, зміст питання та заходиВідповідальніТермінВідмітка про виконання
1Інструктивно-методична нарада.

Тема. Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення на 2019/2020 н. р.

Підвищення фахової компетентності класного керівника.

Мета. Ознайомити класних керівників з основними напрямками виховної роботи на новий навчальний рік, формування у педагогів установки на застосування сучасних виховних технологій в роботі з класним колективом, надати методичні рекомендації.

Божко С.В.

Серпень

 

2Круглий стіл

Тема. Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання.

Мета. Підвищення фахової кваліфікації вчителів з удосконалення нормативно-правової бази у сфері булінгу у дитячому колективі. Формування у класних керівників установки на застосування технологій та основ впровадження демократичних цінностей: захищати права дитини, навчати учнів життєвим навичкам (психосоціальним компетентностям), що сприяють соціальній злагодженості, розбудові здорових стосунків. Озброїти педагогів практичними навичками щодо попередження булінгу в класі, агресивних та насильницьких форм поведінки серед учнівської молоді.

Кладієва Г.А.

Міхеєва О.М.

Северіна І.А.

Кладієва Г.А.

Соколовська В.В.

Листопад 
3Психолого – педагогічний семінар.

Тема. Основи педагогічної співпраці «Педагоги -діти -батьки»

Мета: Озброєння педагогів гімназії сучасними методами роботи з батьками. Формування у педагогів установки, що успіх в організації роботи з батьками значною мірою залежить від особистості та авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми. Інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу, громадськості та батьків щодо створення сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу.

С.В.Божко

Артемова Л.М.

Кладієва Г.А.

практичний психолог гімназії

Кладієва Г.А.

Соколовська В.В.

Лютий 
4Педагогічний діалог.

Тема. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи

Мета. Підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів з питань гендерного виховання учнів. Озброїти педагогів знаннями важливих компонентів гендерної соціалізації особистості – гендерної освіти та гендерного виховання. Формування у педагогів установки виховувати в учнів усвідомлення себе представником своєї статі, що підтримує самооцінку і почуття самоповаги, впевненість і потенціал самореалізації.

С.В.Божко

О.В.Демченко

С.О.Мурга

Кладієва Г.А.

С.В.Божко

С.В.Божко

 

Травень