Наша гімназія

Дружківський міський ліцей “Інтелект” розпочав свою роботу 11 січня 1997 року. Засновником ліцею були Дружківська міська рада та Донецький державний інститут штучного інтелекту. Перші роки існування ліцею адміністрація і педколектив спрямували на пошук і вибір творчо обдарованих і здібних дітей, які мають нахили та інтерес до певної галузі наукових знань і професійної діяльності, на створення матеріально-технічної бази закладу, чіткої організації навчально-виховного процесу. У 2005 році ліцей було реорганізовано у гімназію.

Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ – ІІІ ступенів, підпорядкований відділу освіти Дружківської міської ради, який створено для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей, забезпечує їхню науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку та задовольняє різнобічні освітні запити особи, суспільства, держави, дає можливість учням здобути знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень.

Проблема гімназії

Розвиток професійної компетентності педагога в контексті європейської інтеграції як умова формування успішного учня сучасного навчального закладу України

Задачі

 • Виявлення умов ефективного формування в учнівської молоді життєвої компетентності;
 • Визначення ключових компетентностей для різних сфер життєдіяльності особистості;
 • Розробка моделей розвитку життєвої компетентності в учнівської молоді;
 • Обґрунтування оптимальних технологій, що сприяють оволодінню компетентністю, розширюють можливості компетентного вибору особистістю життєвого шляху;
 • Перебудова освітнього простору на діагностичній основі, апробація інструментарію для оцінювання рівня досягнень з різних параметрів життєвої компетентності;
 • Апробація програмно-цільового, мотиваційного управління навчально-виховним процесом;
 • Розвиток інтенсивних технологій, підвищення інноваційної культури педагогічних кадрів.

Наша гімназія

Наша гімназія

Стратегічне управління

Мета: демократизація відносин між учасниками навчально-виховного процесу.

 

Шляхи реалізації:
 • широке залучення вчителів до реформування змісту роботи гімназії;
 • делегування окремих функцій управління кафедрам та раді гімназії;
 • введення в практику роботи кафедр систематичного обговорення стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів з навчальних дисциплін;
 • надання допомоги молодим і малодосвідченим педагогам;
 • звіт директора, його заступників, завідувачів кафедр перед педагогічним колективом, учнями та батьками за зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.

Наша гімназія

Профільне навчання

Мета: забезпечення неперервної освіти, створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Шляхи реалізації:
 • створення нормативно-правової бази  розвитку профільного навчання;
 • науково-методичне забезпечення;
 • забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів;
 • комплектування профільних класів;
 • поглиблене вивчення окремих дисциплін програми повної загальної освіти;
 • доповнення загальноосвітньої підготовки учнів через впровадження додаткових предметів та курсів за вибором, факультативних та гурткових занять;
 • створення системи роботи з вищими навчальними закладами.

Інтерактивне навчання

Мета: Ми повинні розвивати життєву компетентність особистості та підготувати її до успіху

Реалії сьогодення:
 • будуємо демократичне суспільство;
 • виховуємо громадян;
 • пріоритет особистості;
 • навчаємося жити в умовах ринкової економіки;
 • спостерігаємо соціокультурні зміни;
 • перехід вузів на болонську систему.
Навчити:
 • бути демократичними;
 • бути комунікабельними – спілкуватися з іншими людьми;
 • критично мислити;
 • толерантності;
 • взаєморозумінню і культурі спілкування.

 

Шляхи реалізації:
 • інтерактивні технології кооперативного навчання;
 • інтерактивні технології колективно-групового навчання;
 • технології ситуативного моделювання;
 • технології опрацювання дискусійних питань.